බච්චන් පවුලට කොරෝනා හැදුනාට ජෝන්සීනා සොව පළ කරයි

Monday, July 13, 2020 0 Comments


ඩබ්ලිව්ඩබ්ලිව්ඊ ලෝක රෙස්ලිං තාරකාවක් වන සහ හොලිවුඩ් නළු ජෝන් සීනා බොලිවුඩය සහ එහි නළු නිළියන් කෙරෙහි ඇති තම ආදරය පෙන්නුම් කර සමාජ මාධ්‍ය තුළ කථාබහට ලක්ව ඇත.
  Read More>>