එච්.අයි.වී. සහ පිළිකා රෝගීන්ට කොරෝනා අවදානම් බව නිල වශයෙන් දන්වයි

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments

නව කාරෝනා හෙවත් COVID- 19 වෛරස තත්ත්වය වඩාත් දරුණු ලෙස බලපෑම් එල්ල කරන රෝගීන්ගේ ලැයිස්තුව අලුත් කිරීමට එක්සත් ජනපදයේ රෝග පාලනය සහ වළක්වා ගැනීම පිළිබඳ ජාතික මධ්‍යස්ථානය
  Read More>>