නිවසේ සිට නිරෝධායනයවූ අයිශ්වර්යා හා දුව හදිසියේ රෝහලට

Saturday, July 18, 2020 0 Comments

මේ සතිය මුලදී කෝවිඩ් -19 සඳහා ධනාත්මක පරීක්‍ෂණයකින් පසු නිවසේ සිට නිරෝධායනය වෙමින් සිටි අයිශ්වර්යා රායි බච්චන් රෝග තත්වය උත්සන්නවීම නිසා රෝහල් ගත කර තිබේ.
  Read More>>