🔥 බත්තරමුල්ල සිංගර් ගොඩනැගිල්ල ගිනිගනී

Monday, July 27, 2020 0 Comments

අද දහවල් බත්තරමුල්ලේ පිහිටි මහල් තුනකින් යුත් සිංගර් විදුලි උපකරණ අලෙවිසැල් ශාඛාවේ ගින්නක් හටගෙන තිබේ.ගින්න නිවාදැමීම සඳහා ගිනි නිවීම් සේවා රථ 4ක් පිටත් කර හැර ඇති බව
  Read More>>