මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළව නිකුත් කළ ගැසට් පත්‍රය එන්ජිමක් නොමැති බස්රථයක් - රවි කුමුදේශ්

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments

මැතිවරණය පැවැත්වීමට අදාළව නිකුත් කළ සෞඛ්‍ය උපදෙස් සහිත ගැසට් පත්‍රය එන්ජිමක් නොමැති බස්රථයක තත්වයට පත්ව ඇතැයි වෛද්‍ය රසායනාගාර විද්‍යාඥ වෘත්තීයවේදීන්ගේ විද්වත් සංගමය සඳහන් කරයි.
  Read More>>