කෝවිඩ් 19 පාසල් කාර්යසාධක බළකාය මෙතෙක් කිසිවක් කර නෑ - ජෝසප් ස්ටාලින්

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments


කෝවිඩ්19 වසංගතයෙන් පාසල් දරුවන් ආරක්ෂා කරගැනීමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට , හා කෝවිඩ් 19 තත්ත්වය තුළ පාසල්වල කටයුතු පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය කටයුතු කිරීමට පත්කළ කාර්යසාධක බළකාය මෙතෙක් කිසිදු කටයුත්තක් කර නොමැති බව ලංකා ගුරු සංගමය සඳහන් කරයි.
  Read More>>