කොරෝනා හැදුණ කන්දකාඩු කැඩෙට් නිලධාරියා රත්නපුර පාසල් ගුරුවරයෙක්

Monday, July 13, 2020 0 Comments

න්දකාඩු මත්ද්‍රව්‍ය පුනරුත්ථාපන කඳවුරට අනුබද්ධව සේවය කළ රත්නපුරයේ තුන්දෙනෙකුට කොවිඩ්-19 ආසාදිත බව ඊයේ තහවුරු වුණා. ඉන් එක් අයෙකු වන්නේ කැඩෙට් නිලධාරියකුය. ඔහු රත්නපුරයේ පාසලක ගුරුවරයකු වශයෙන්ද
  Read More>>