කොමිසමෙන් පිටතදී වොයිස් කට් දීම නතර කරවන්න.

Wednesday, July 29, 2020 0 Comments

දේශපාලන පළිගැනීම් පිළිබඳ සෙවිමේ ජනාධිපති කොමිසමේ පැමිණිලි විමර්ශනයේදී කැඳවන ලබන සාක්ෂිකරුවන් හා පැමිණිලිකරුවන් කොමිෂන් සභාවෙන් පිටත, කොමිසම රැස්වීම් ශාලාව පිහිටි බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණශාලා පරිශ්‍රයේදී මාධ්‍යවලට ප්‍රකාශ ලබාදීම
  Read More>>