වෙඩි කෑ අනුරාධපුර වඳුරකු දොළොස්දෙනක් සපා කාළා

Tuesday, July 21, 2020 0 Comments

 වායු රයිපලයකින් වෙඩි කෑවේ යැයි කියන වඳුරකු අනුරාධපුර, යාපන හන්දිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි දොළොස් දෙනකුගේ පාද හා පිටුපස ප්‍රදේශය සපා කෑමේ පුවතක් වාර්තා විය.
  Read More>>