විවාහය කියන්නේ වරක් දෙවරක් නෙවෙයි දෙතුන් වරක්ම හිතලා ගන්න ඕන තීරණයක්

Wednesday, July 08, 2020 0 Comments