බුවනෙක හෝටල් ලිපිගොනු වාර්තා වහා ඉදිරිපත් කරන්න - නගරාධිපතිට නියෝග

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

ඩෝසර් කර විනාශ කරන ලද කුරුණෑගල බුවනෙකබාහු රාජසභා මණ්ඩපය ලෙස සැලකෙන ගොඩනැගිල්ල පිහිටි පරිශ්‍රයේ  පවත්වාගෙන ගිය "බුවනෙක හොටලය" ගොඩනැගිල්ලේ කටයුතුවලට අදාළ සියලු ලිපිගොනු මෙන්ම වයඹ නගර සංවර්ධන රැස්වීම් වලට අදාළ වාර්තා වහාම අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන ලෙස
  Read More>>