අපරික්ෂාකාරී ධාවන බස්, ටිපර්, කන්ටේනර් රථ මරණයක් වුණොත් - මින්පසු නීතිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නෙ මෙහමයි

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

පරීක්ෂාකාරී ලෙස බස් රථ, ටිපර් රථ හා කන්ටේනර් රථ මගින් සිදුවන අනතුරුවලදී පුද්ගල මරණ සිදුවුවහොත් රියැදුරුට නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට අමතරව ප්‍රවාහන බලපත්‍ර අහෝසි කිරීම ඇතුලු තවත් නෛතික ක්‍රියාමාර්ග රැසක් ගන්නට තීරණය කළ බව පොලිස් මූලස්ථානය
  Read More>>