මහ බැංකුව, බැංකු පොලී අනුපාත තවදුරටත් පහත දමයි

Friday, July 10, 2020 0 Comments

මහ බැංකුව, බැංකු පොලී අනුපාත තවදුරටත් පහත  දැමීමට  තීරණය කළ බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති මහාචාර්ය ඩබ්ලිව්.ඩී.ලක්ෂ්මන් මහතා ඊයේ (9) පැවසීය.
මෙමඟින් වාණිජ බැංකු අතර කෙරෙන ගනුදෙනුවලට අදාළ පොලී අනුපාත පහළ වැටෙන  අතර එම නිසා අඩු පොලියට ණය නිකුත් කිරීමට වාණිජ  බැංකුවලට අවස්ථාව උදා වන බව ද ඔහු කීය.
  Read More>>