ගෙදර සිට වැඩනොකරන පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට සැප්තැම්බර් දක්වා බාග පඩියක්

Friday, July 17, 2020 0 Comments

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් රාජකාරි සඳහා නොගෙන්වන පෞද්ගලික අංශ සේවකයන්ට වැටුපෙන් සියයට 50ක් හෝ රුපියල් 14,500ක්  ගෙවීමට හාම්පුතුන්ගේ සංගම් සමග ඇතිකරගත් එකඟතාව සැප්තැම්බර් දක්වා දීර්ඝ කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

  Read More>>