හිජාබය නිකාබයක් ලෙස සිතා දෙහිවල සම්පත් බැංකුවේ මුස්ලිම් කාන්තාව ඇතුළු කර නොගැනීමේ ආරවුල

Sunday, July 05, 2020 0 Comments

සුගිය ජූලි 02 බ්‍රහස්පතින්දා සම්පත් බැංකුවේ දෙහිවල ශාඛාවට ඇතුළු වීමට උත්සාහ දැරූ හිජාබයකින් සැරසී සිටි මුස්ලිම් කාන්තාවක එසේ ඇතුළුවීම වළකමින් ආරක්ෂක අංශ බාධා කර තිබුණි.
සිදුරකන ලද බාධාව නොඉවසමින් ඇය වෙනුවෙන් මුස්ලිම් තරුණයෙකු පළ කරන විරෝධය ඇතුළත් වීඩියෝව සමාජ ජාලා තුළ
  Read More>>