සම්පත් බැංකුවේ ප්‍රශ්නය ගැන කූඹියෝ නිෂ්පාදක කතා කරයි

Sunday, July 05, 2020 0 Comments

මුස්ලිම් කාන්තාවක ඇතුළුකරගැනීම ප්‍රතික්ෂේප කළැයි දෙහිවල සම්පත් බැංකුවට එරෙහිව මේ දිනවල පළවන තරුණයෙකු බැණවදින වීඩියෝව හා සම්බන්ධ සිද්ධියෙන් අනතුරුව
  Read More>>