සිල් රෙදි බෙදාදීමේ මුදල් ලලිත්-අනූෂ සාක්කුවට දාගෙන නෑ විභාගයේදී නීතීඥ කියයි

Saturday, July 25, 2020 0 Comments

2015 ජනාධිපතිවරණ සමයේදී රුපියල් මිලියන 600ක් වැය කරමින් සිල් රෙදි බෙදා දීමේ සිද්ධියට එවකට ජනාධිපති ලේකම්ව සිටි ලලිත් වීරතුංග මහතා අදාළ මුදල් විදුලි සංදේශ ගිණුමට බැර කළත්, ඒවා ඔහුගේ පෞද්ගලික පරිහරණයට ලබාගෙන ඇතැයි හිටපු ජනාධිපති ලේකම් ලලිත් වීරතුංග සහ විදුලි සංදේශ
  Read More>>