පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය විමසන සී අයි ඩී ලොක්කෙක් හිටිහැටියේ විශ්‍රාම ලබා ජල සම්පාදනයට ගිහින්

Saturday, July 25, 2020 0 Comments


අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාරතමේන්තුවේ වසර 30ක් සේවය කරමින් සිට, පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විමර්ශන සිදුකරන අතරතුර කලින් විශ්‍රාම ගොස් ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාප්‍රවාහන මණ්ඩලයේ සේවයට
  Read More>>