අංගොඩ ලොක්කාට ඉන්දියාවේදී මොකද වුණේ? අන්තඃපුරේ ගැහැණු වස දී ඝාතනය කළා ද?

Saturday, July 25, 2020 0 Comments

මුල්ලේරියාව පොලිසියට ඉන්දියාවෙන් පැමිණි ඇමැතුමකි. අදාළ ඇමැතුමට පිළිතුරු දුන්නේ මුල්ලේරියාව පොලිසියේ ස්ථානාධිපතිවරයාය. මුල්ලේරියාව ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් කප්පම් ගැනීම් සම්බන්ධව විමර්ශන කරමින් සිටිනා ස්ථානාධිපතිවරයා, මෙකී ඇමැතුම පැමිණෙන කාලයේ
  Read More>>