පෙබරවාරි ලයිට් බිලම මාර්තු අප්‍රේල් හා මැයි සඳහා ගෙවන්න කැබිනට් අනුමැතිය

Wednesday, July 15, 2020 0 Comments

විදුලි බිලට සහනයක් ලබා දීමට අද රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩලය තීරණය කර තිබෙයි. ඒ අනුව පෙබරවාරි මාසයේදී තමන්ට ලැබුණු විදුලි බිලේ මුදලම මාර්තු, අප්‍රේල් සහ මැයි යන මාසයන් සඳහා පියවීමට පාරිභෝගිකයින් හට අවසර ලබා දීමට
  Read More>>