අවන්හල් මෙනු ලබාදීමේදී සමාජ දුරස්ථබව රකින්න ඇමරිකාවෙන් ක්‍රමයක්

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

 නම් සේවාවක් විවෘත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඇමෙරිකාව තම අවධානය යොමු කර තිබේ. සමාජ දුරස්ථභාවය ආරක්ෂා කර ගැනීම වෙනුවෙන් අවන්හල් තුළට විශේෂිත තාක්ෂණික
  Read More>>