කුඩ්ඩන්ට - පාතාලයන්ට හවුල් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් 20කට ඉක්මන් මාරු

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

බූස්ස විශේෂිත බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින දරුණු ගණයේ පාතාල හා මත්කුඩු ජාවාරම්කරුවන් හා සමීප සබඳතා පවත්වමින් දිගු කාලයක් එකම සේවා ස්ථානයක රැඳී සිටින ජේලර්වරුන් ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News