එතනෝල් ලීටර් 4,00ක් සමඟ සැකකරුවන් 9ක් කළුතරදී අත්අඩංගුවට

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

කළුතර හිනැටියන්ගල ප්‍රදේශයේ දෙමහල් නිවෙසක පවත්වාගෙන ගිය මහා පරිමාණ හොර ස්කාගාරයක් වටලා එතනෝල් ලීටර් 4,000ක් ද රජයේ මත්පැන්වලට සමාන හොර මත්පැන් තොගයක් ද සමග
  Read More>>