ගෙල වයරයකින් සිරකර බිරිය මරලා

Saturday, July 11, 2020 0 Comments

බිරියගේ ගෙල වයරයකින් සිරකර සිරුර නාන කාමයේ පිටුපස දැමු බව කියන සැමියකු අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා පරීක්ෂණ පවත්වන බව බුලත්සිංහල පොලිසිය කියයි.
  Read More>>