සිරිකොතට පැමිණිය හැක්කේ පක්ෂ සාමාජිකයන්ට පමණයි – රනිල්ගෙන් කොන්දේසියක්

Sunday, July 26, 2020 0 Comments

සිරිකොතට පැමිණිය හැක්කේ පක්ෂ සාමාජිකයින්ට පමණක් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසා තිබේ. අනුන්ට අයත් ස්ථානවලට පැමිණ තමන්ගේ යැයි කියාගන්නා පුද්ගලයින් ගැන
  Read More>>