කෝටි ගණන් වටිනා අනුන්ගේ ඉඩම් හොරට විකුණන හතරේ කල්ලිය මාට්ටු

Wednesday, July 01, 2020 0 Comments

රුපියල් කෝටි ගණන් වටිනා  ඉඩම්වලට හොර ඔප්පු සකස් කර එම ඉඩම් විකිණීම හෝ බැකුවලට උකස් කර මුදල් ලබා ගැනීමේ ජාවාරම් සිදු කරන පාතාල කල්ලියක ප්‍රබලයකු සමග සමීප සම්බන්ධකම් ඇති බව කියන පුද්ගලයකු ඇතුළු හතර දෙනෙක්
  Read More>>