ගුවන් තොටුපළ විවෘත කිරීම කල් යයි

Sunday, July 12, 2020 0 Comments

ගුවන්තොටුපළ විවෘත කිරීම ප්‍රමාද කිරීමටත් විදෙස්ගත ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් මෙරටට ගෙන්වා ගැනීම තාවකාලිකව නතර කිරීමටත් රජය තීරණය කර තිබෙයි.

  Read More>>