අපයෝජන සිදුවීම් වැඩියි ගැහැනු පිරිමි සියලු දරුවන් ගැන අවධානයෙන් සිටින්න

Tuesday, July 28, 2020 0 Comments

පිරිමි දරුවන්ද ගැහැනු  දරුවන්ද යන කාරණය නොසලකා සියලුම දරුවන් පිළිබඳව දෙමාපියන් නිරතුරුවම අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කරයි. ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය නොසලකා ඕනෑම දරුවෙකු ලිංගික අපචාරවලට ලක්විය හැකි බවත්, මේ නිසා උපකාරක පත්තිවලට යොමු කිරීමේදී හා විවිධ
  Read More>>