යතුරුපැදි ආනයන තහනම දිගු කිරීමෙන් ලක්ෂ පහකගේ ජීවනෝපාය අවදානමක

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

යතුරුපැදි ආනයනයට පනවා තිබූ තහනම දින නියමයක් නැතිව දිර්ග කිරීම නිසා දිවයින පුරා යතුරුපැදි අලෙවි නියෝජිතයන් ඇතුළු යතුරුපැදි ක්ෂේත්‍රයේ ලක්ෂ පහකට වැඩි පිරිසකගේ ජීවනෝපාය දැඩි
  Read More>>