බොකුන්දර කුලී ගෙයක් පිටුපස ලක්ෂ 60 කුඩු වළදාලා

Thursday, July 30, 2020 0 Comments

පිළියන්දල බෝකුන්දර පාසල් මාවතේ කුලී නිවස  පිටුපස වළ දමා තිබූ මත්කුඩු ග්‍රෑම් 500 ක් පමණ  ඊයේ සොයාගත් බව නුගේගොඩ කොට්ඨාස දූෂණ මර්දන ඒකකය කියයි. පාර්සල් කිහිපයක ඇසුරුම් කර තිබූ මෙම වකුගඩු තොගයේ වටිනාකම ලක්ෂ 60 ක් පමණ වන බවත් මත්ද්‍රව්‍ය ජාලයට සම්බන්ධ  අත්අඩංගුවට ගෙන
  Read More>>