ආගමික ස්ථානවල මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවල යෙදුණු අපේක්ෂකයන් 5කට එරෙහිව විමර්ශන

Wednesday, July 22, 2020 0 Comments

පන්සල් ඇතුළු ආගමික ස්ථානවල මැතිවරණ ප්‍රචාරක කටයුතුවල යෙදුණු අපේක්ෂකයන් පස් දෙනකුට විරුද්ධව මීමන අරඹා ඇතැයි මැතිවරණ කොමිසම පවසයි.
  Read More>>