මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු ප්‍රධානියාගේ වංචා මුදල් බැංකු ගිණුම් 35 ක

Tuesday, July 07, 2020 0 Comments

මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු බන්ධනාගාර ප්‍රධානියකු, සිය ගෝලයා  ලවා බැංකු ගිණුම් 35 කට අධික ප්‍රමාණයකට මුදල් හුවමාරු කරගෙන ඇතැයි තොරතුරු අනාවරණය විය.
 මීගමුව බන්ධනාගාරයේ හිටපු මෙම බන්ධනාගාර ප්‍රධානියාගේ සහායකයා වශයෙන්  සිටි බන්ධනාගාර නියාමකවරයාගෙන් කරන ලද ප්‍රශ්න කිරීම්වලදී මෙම කරුණු අනාවරණය වී ඇතැයි ද එම උසස් නිලධාරියා පැවසීය.
මෙම බන්ධනාගාර නියාමකවරයා ලෙඩ නිවාඩු මත රාජකාරි වාර්තා නොකර 
  Read More>>