11, 12 හා 13 ශ්‍රේණි පාසල් ආරම්භයට දින නියමවේ

Monday, July 20, 2020 0 Comments

11, 12 සහ 13 ශ්‍රේණි පමණක් ලබන 27 වන සඳුදා ආරම්භ කෙරෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය නිවේදනය
  Read More>>