පහේ ශිෂ්‍යත්වය ඔක් 11 උසස් පෙළ ඔක් 12 දින නියම වෙයි

Monday, July 20, 2020 0 Comments

2020 වසරේ උසස් පෙළ විභාගය ඔක්තොම්බර් මස 12 වන දින දක්වා කල්තැබීමට රජය තීරණය කර තිබෙයි.
  Read More>>