අද සිට PCR පරීක්ෂණ ගුවන්තොටුපළේ දීම සිදුකෙරේ

Monday, June 01, 2020 0 Comments

අද සිට ගුවන් තොටුපොළේදීම දිවයිනට පැමිණෙන සියලු ගුවන් මගීන් සදහා PCR පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට කටයුතු ආරම්භ කෙරේ.

  Read More>>