මහ ඉඳුරුව විජයධම්ම පිරිවෙන් විහාරාධිපති හිමියන් ඝාතනය කරලා

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments


ඉඳුරුව මහ ඉඳුරුව ගල්කන්ද විජයධම්ම පිරිවෙන් විහාරාධිපති යටියන බුද්ධානන්ද හිමියන් (73) ඝාතනය කර ඇතැයි. කොස්ගොඩ පොලීසිය කියයි.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News