ඉඩමකට හොර ඔප්පු හදා බැංකු ණය ගත්තැයි නීතීඥවරියක ගැන විමර්ශනයක්

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments

බදු පදනම මත ලබා දුන් රුපියල් කෝටි නවයකට අධික වටිනාකමකින් යුත් අනුරාධපුර මහවීදියේ පිහිටි ඉඩමකට ව්‍යාජ ඔප්පුවක් සකසා එම ව්‍යාජ ඔප්පුව අනුරාධපුරයේ පෞද්ගලික බැංකු දෙකකට තබා ණය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News