ඩොලර් මිලියනයක් වන බෑග් දෙකක් පාරමැදදි අහුලලා

Tuesday, June 23, 2020 0 Comments

එක්සත් ජනපදයේ වෙසෙන පවුලක් ඩොලර් මිලියනයකට ආසන්න මුදලක් පුරවා ඇති විශාල බෑග් දෙකක්  පාර මැද තිබීයදී සොයාගෙන ඇත.
  Read More>>