ට්‍රම්ප්ගේ 'කුංග් ෆ්ලු' කතාවට චීනය දැඩිව ප්‍රතිචාර දක්වයි

Tuesday, June 23, 2020 0 Comments

ඕනම රටකට අපකීර්තියක් ඇති කිරීම සඳහා නව කොරෝනා වෛරසයේ මූලාරම්භය භාවිත කිරීමට උත්සාහ කරන්න ඕනැම වචන හෝ ක්‍රියාවකට චීනය තදින්ම විරුද්ධ බව චීනය අවධාරණය කරයි.
  Read More>>