කතක පැහැරගෙන හිරිහැර කළැයි කුරුණෑගල පොලිස් පරීක්ෂකගේ වැඩ තහනම්

Monday, June 22, 2020 0 Comments

කාන්තාවක පැහැරගෙන ගොස් ඇයට හිරිහැර කළේ යැයි කියන කුරුණෑගල මූලස්ථාන පොලිසියේ රාජකාරි කළ පොලිස් පරික්ෂකවරයකුගේ සේවය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා ඇතැයි පොලිසිය කියයි.
  Read More>>