ග්‍රීන් කාඩ් එකකින් ඇමරිකන් හමුදාවට ගිය ලාංකිකයා

Tuesday, June 30, 2020 0 Comments

කුඩා කල සිට දකින සිහින වෙනුවෙන් අප කැප වුණත් ඇතැම් අවස්ථාවලදී ඒ සිහින විසින්ම අපව
ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. එහෙම ප්‍රතික්ෂේප වුණු හීන හිතේ දරාගෙන ජීවත් වෙද්දී අහම්බෙන් හෝ ඒ හීනයට
යන්න මගක් හමුවෙනවා නම් එය අනිවාර්යෙන්ම ඉතා විශාල භාග්‍යයක්.
අනූජ් පූජිත ගුණවර්ධන කියන්නේ කුඩා කාලයේ ඉඳලාම හමුදා නිලධාරියෙකු වීමට හීන දැකපු අයෙක්. නමුත්
අනූජ්ගේ හීනය තෙවරකට වැඩි වතාවක්ම බිඳ වැටෙනවා. හීනය හිතේ තබාගෙනම
  Read More>>