තැපැල් ජන්ද ඉල්ලුම්පත් 47,000ක් ප්‍රතික්ෂේපයි

Tuesday, June 23, 2020 0 Comments

අගෝස්තු මස 05 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු මහ මැතිවරණයේ තැපැල් ජන්දය දීම සඳහා ඉදිරිපත්වූ ඉල්ලුම් පත් 47,430 ක් ප්‍රතික්ෂේපවී ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කර සිටිනවා.

  Read More>>