මහේලට මුල මතක නෑ- මමයි ක්‍රිකට් අක 1 - තිලංග

Wednesday, June 24, 2020 0 Comments

ලංකාවේ ක්‍රිකට් කේෂ්ත්‍රයේ අංක එක තමන් බව ක්‍රිකට් ආයතනයේ හිටපු සභාපතිවරයෙක් වන තිලංග සුමතිපාල මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියි.

  Read More>>