හාල් මිල වැඩි උනේ ගිය ආණ්ඩුවෙ වැරැද්දෙන් – බන්දුල

Thursday, May 28, 2020 0 Comments

 වත්මන් ආණ්ඩුව කිසිදු ආකාරයකින් සහල් මාෆියාවකට යටවී නොමැති බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

  Read More>>