කළුතර තරු හෝටල්වල නිරෝධානය වන අය පාට් දානවාලු

Thursday, May 28, 2020 0 Comments


විදේශයන්හි පැමිණ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ තරු පන්තියේ හෝටල් කිහිපයක නිරෝධායනය වන පිරිසක් ජෛව සාම්පල් ලබා ගැනීම සඳහා යන වෛද්‍යවරුන් ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ රාජකාරියට බාධා කරන්නේ
  Read More>>