අවුරුදු 2ට අඩු දරුවන්ට මුඛ ආවරණ පැලඳීමෙන් වළකින්නලු

Friday, May 29, 2020 0 Comments

හුස්ම හිරවීමේ අවදානමක් ඇති බැවින් වයස අවුරුදු 2ට අඩු දරුවන්, ළදරුවන්ට හා ළමයින්ට මුහුණු ආවරණ පැලඳීමෙන් වැළකිය යුතු බවත්, වයස අවුරුදු 3 සිට 5 දක්වා පෙරපාසල් දරුවන්ට මුහුණු ආවරණ පැලදීමේ සංකල්පය ඉගැන්විය හැකි බවත් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිකුත් කළ ළමා දිවා සුරැකුම් මධ්‍යස්ථාන හා
  Read More>>