අද රාත්‍රී 12 සිට නුවර එළියට ඇඳිරි නීතිය

Friday, May 29, 2020 0 Comments

අද (29) රාත්‍රී 12 සිට 31 රාත්‍රී වනතුරු නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයට විශේෂ ඇඳිරි නීතියක් පනවා ඇත.
එයට හේතුවන්නට ඇත්තේ ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතාගේ අවමංගල කටයුතු අතර සෙනග එක්රැස්වීම
  Read More>>