සාරංග ඊළඟට බඳින්න යන කෙනා ගැන ඔහුගේ අම්මා දීපු ඉඟිය

Tuesday, October 09, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News