උමාලි අනියම් සැමියා සමග නිදි යහනේ ඉද්දි අතටම හසු වූ හැටි සාරංග හෙළි කරයි

Friday, September 21, 2018 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News