ගාමිණී සෙනරත් යළි අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ධූරයට

Monday, August 10, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකා පරිපාලන සේවයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙකුව සිටි ගාමිණි සේදර සෙනරත් මහතා අග්‍රාමාත්‍ය ලේකම් ලෙස නැවතත් පත් කර තිබේ.
  Read More>>